POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS


 1. RESPONSABLE
  • A. Datos de contacto da Responsable

   A responsable dos datos recabados mediante esta web é CHÉVERE PRODUCCIONES SL, con enderezo na RÚA DA QUEIMADA Nº49 BAIXO, 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) E CIF B15636517. Poderás contactar coa responsable mediante o correo electrónico info@grupochevere.eu ou no teléfono 628474557.

  • B. Identidade e datos de contacto da representante

   PATRICIA DE LORENZO GONZÁLEZ

  • C. Datos de contacto da persoa Delegada de Protección de Datos

   Non hai designada DPO.

 2. FINALIDADE
  • A. Descrición ampliada das fins do tratamento

   Publicidade e prospección comercial

   Xestión de solicitudes

  • B. Prazos ou criterios de conservación dos datos

   Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obrigas legais esixidas.

   Os datos que nos facilitas serán conservados mentres sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 2.A, ou tamén serán almacenados polo tempo esixido polas distintas lexislacións aplicables.

  • C. Decisións automatizadas, perfiles e lóxica aplicada

   Os datos recollidos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar decisións automatizadas.

 3. LEXITIMACIÓN
  • A. Lexislación aplicable

   A lexislación aplicable é o Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 así como a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales e garantía dos dereitos dixitais.

  • B. Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obriga legal, interese público ou interese lexítimo

   Art. 6, apartado 1 letra a. Que considera o consentimento da persoa interesada como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.

  • C. Obriga ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo

   Non hai obriga de que nos facilites os datos, nembargantes, é necesario para poder xestionar as suxestións ou peticións que queiras facernos mediante a páxina web.

 4. DESTINATARIOS
  • A. Destinatarios-as

   Organizacións ou persoas directamente relacionadas coa empresa, administracións públicas con competencia na material

  • B. Destinatarios-as específicas

   Non existen

  • C. Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións especificas aplicables

   Non existen

 5. DEREITOS
  • A. Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos teus datos e a limitación ou oposición ao seu tratamento

   A persoa interesada poderá coñecer, modificar ou eliminar os datos que a empresa posúa sobre a súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a RÚA DA QUEIMADA Nº49 BAIXO, 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). A persoa interesada poderá transferir os seus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes que a empresa posúa sobre a súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a RÚA DA QUEIMADA Nº49 BAIXO, 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA).

  • B. Dereito a retirar o Consentimento prestado

   A persoa interesada poderá retirar os datos que a empresa posúa sobre a súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a RÚA DA QUEIMADA Nº49 BAIXO, 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA).

  • C. Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control

   A persoa interesada poderá reclamar ante a Agencia Española de Protección de Datos sobre calquera incidencia que poia xurdir.

 6. PROCEDENCIA
  • A. Información detallada da orixe dos datos

   Facilitados pola propia persoa interesada

  • B. Categorías de datos que se tratan

   Nome

   Email

   Imaxe

  • C.